อาจารย์บุญชัย แซ่สิ้ว

อาจารย์บุญชัย แซ่สิ้ว

รองคณบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและพัฒนาแบรนด์

การศึกษา

 • วท.ม. การจัดการโซ่อุปทานแบบบูรณาการ (MS. Integrated Supply Chain Management)
 • วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (B.Eng. Industrial Engineering)

ความเชี่ยวชาญ
Logistics and Supply Chain Management, Production Engineering, Production Planning Control (MRP and MPS), Warehousing and  Inventory Management, Quality Control System, Production Scheduling and Sequencing and Project, Work study

ประวัติการทำงาน

 • 2560 - ปัจจุบัน     รองคณบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและพัฒนาแบรนด์ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   
 • 2558 - ปัจจุบัน     อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   
 • 2558 - ปัจจุบัน     อาจารย์พิเศษ บัณฑิตศึกษาสาขาการจัดการทางวิศวกรรม วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   
 • 2557 - ปัจจุบัน     ผู้ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม
                        วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   
 • 2561                 หัวหน้าทีมที่ปรึกษา โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเกณฑ์เทียบวัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
                        ภาคอุตสาหกรรม ผู้ว่าจ้าง : กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
   
 • 2559                หัวหน้าทีมที่ปรึกษา กิจกรรม : การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ผู้ว่าจ้างสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
                        กระทรวงอุตสาหกรรม
   
 • 2558                หัวหน้าทีมที่ปรึกษา กิจกรรม การประยุกต์ใช้งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์
                        โครงการ การประยุกต์ใช้งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ว่าจ้าง : กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
   
 • 2550 –   2557     วิศวกร และที่ปรึกษาโครงการด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน บริษัท ออพติมอลล์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
   
 • 2551 – 2557       อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (Cluster) และ Logistics
                       ผู้ว่าจ้าง : กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
   
 • 2553 – 2557       อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ผู้ว่าจ้าง :กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
   
 • 2556 – 2557       อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
                        ภาคกลางกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก ผู้ว่าจ้าง :สํานักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่
   
 • 2551 – 2556       อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม
                        (Total Energy ​Management : TEM )
   
บทความ
 • October - December 2017 “ความสูญเปล่า กับดักทางธุรกิจที่ไม่ควนมองข้าม” K-SME-Inspired ธนาคารกสิกรไทย
 • February 2018 “เคล็ด (ไม่) ลับ ยกระดับจัดซื้อเอสเอ็มอี” K-SME-Inspired  ธนาคารกสิกรไทย
   

บทความวิจัยและบทความวิชาการ

 • 2019 : ลภัสรดา ลิ่มศิลา, บุญชัย แซ่สิ้ว และศุภรัชชัย วรรัตน์ "การลดต้นทุนสินค้าคงคลังโดยใช้หลักการ ABC – VED Analysis : กรณีศึกษาโรงงานเครื่องผลิตสำอาง" การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 29 มีนาคม 2562
   
 • 2018 : สุปรีชา เหมยเปง, บุญชัย แซ่สิ้ว และศุภรัชชัย วรรัตน์ "การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วยระบบแขนกล :กรณีศึกษาการผลิตขึ้นรูปพลาสติกด้วยระบบสุญญากาศ" การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 21 มิถุนายน 2561
   
 • 2018 : บุญชัย แซ่สิ้ว, วลัยพร ปราศจาก และพงศ์พัฒน์ ช่วยบุดดา "การปรับปรุงผังโรงงาน ด้วยหลักการออกแบบผังโรงงานอย่างเป็นระบบ กรณีศึกษา : โรงงานผลิตดักท์แอร์" การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 21 มิถุนายน 2561
   
 • 2017 : ชัชกรณ์ ศรัณย์เวชกุล, บุญชัย แซ่สิ้ว และศุภรัชชัย วรรัตน์ "การลดต้นทุนความสูญเสียในโซ่อุปทานความเย็น โดยใช้หลักการควบคุมกระบวนการ" การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 วันที่ 7-9 สิงหาคม 2560
   
 • 2016 : B.SAE-SIO, N.Sokul “Reducing Defects in Packaging by Applying Experimental Results: A Case Study of A Snack Company” Industrial Technology Lampang Rajabhat University Journal,Vol 2 2016.
   
 • 2016 : J.Penjamjan, B.SAE-SIO, S.Vorarat "The Design and Development of Air-condition Cleaning Machine for Maintenance Cost Reduction" presented at the Engineering RMUTP Conference 1th, 28 May 2016.
   
 • 2014: W.aroonviram, B.SAE-SIO, S.Vorarat “The waste Reduction in Plastic vacuum forming process by SMED technique :In case study of vacuum plastic industrial” presented at the National Conference of Panyapiwat Institute of Management 5th, January 2015
   
 • 2013: A.Teawti, B.SAE-SIO, S.Vorarat “ProcessROCESS IMPROVEMENT FOR DEFECT REDUCTION 7 QC TOOL : A CASE STUDY OF VACUUM FORMING MANUFACTURING PROCESS”presented at the Thailand Industrial Engineering Network 2014, 30 – 31 October 2014.          
   
 • 2013: P.Kamphuntong, B.SAE-SIO,S.Vorarat “A design and Implementation of  High Performance Insulation Sheet Cutting Machine for  production cost Reduction”presented at the Thailand Industrial Engineering Network 2014, 30 – 31 October 2014.
   
 • 2013: R.Suwan, B.SAE-SIO, S.Vorarat “A design and implemention of Filling Machine for improve Productivity : case Study corn  Milk Factory” presented at the Thailand Industrial Engineering Network 2014, 30 – 31  October 2014.
   
 • 2011: B.SAE-SIO “Multi-Objective Production Scheduling and Sequencing  using an Analytical    Hierarchy Process (AHP)  Method : A Case Study of a Furniture Factory”. Degree of Master of Sciences Department of Supply Chain  Management Graduate School, Dhurakij Pundit University
   
 • 2010: Assistance Researcher, “Productivity Improvement in Cutting Cord Sheath Process Using    Gantry Robot Arm”.  Faculty of  Engineering, Dhurakij Pundit University.