อาจารย์นุชนาถ สัตย์วินิจ

อาจารย์นุชนาถ สัตย์วินิจ

การศึกษา

 • วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • 2559 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   
 • 2557-2559 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   
 • 2550-2556 อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   
 • 2552-ปัจจุบัน เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา

บทความวิจัยและบทความวิชาการ

 • อทิตยา วีระทอง และนุชนาถ สัตย์วินิจ. "ระบบส่งเสริมการขายประยุกต์ใช้ไอบีคอน”, ECT-Card 2015, จ.ตรัง, 8- 10 ก.ค. 58.
 • สุทิวัส เลื่อมใสธรรม, เลิศพงษ์ มณีจันทร และนุชนาถ สัตย์วินิจ. "ระบบติดตามการขนส่งน้ำดื่ม", ECT-Card 2015, จ.ตรัง, 8- 10 ก.ค. 58.
 • สถาพร การะเกษ, ธีรยุทธ ถิ่นน้ำใส และนุชนาถ สัตย์วินิจ. "แอปพลิเคชั่นสำหรับผู้ปกครองในการดูแลลูกวัยอนุบาล”, ECT-Card 2015, จ.ตรัง, 8- 10 ก.ค. 58.