อาจารย์ อธิวัฒน์ ลีนะธรรม

อาจารย์ อธิวัฒน์ ลีนะธรรม

การศึกษา

  • วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหการ (M.Eng. Industrial Management Engineering) KMUTNB, Bangkok, Thailand.
     
  • วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (B.Eng. Industrial Engineering) KMUTNB, Bangkok, Thailand.

ความเชี่ยวชาญ
Logistics and Supply Chain Management, Production Engineering, Production Planning Control (MRP and MPS), Warehousing and  Inventory Management, Quality Control System, Production Scheduling and Sequencing and Project, Work study

ประวัติการทำงาน

  • 2014-2017: Senior Logistics Analyst, Boonrawd Brewery Co.,Ltd.

  • 2013-2014: Project Engineer, Bangkok Spring Industrial Co.,Ltd.( Somboon Advance Technology PLC)

บทความวิจัยและบทความวิชาการ

  • A warehouse location selection by applying mathematical model : The brewery manufacturer case study
  • Productivity Improvement of PTCA Guidewire by Design of Experiment