ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัญญา พิทักษ์กุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัญญา พิทักษ์กุล

การศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • นักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

บทความวิจัยและบทความวิชาการ

 • ประชุมวิชาการเรื่อง "A Dynamic Programming/Branch-and-Bound Approach in Sequencing Jobs on a Single Machine to Minimize Total Earliness-Tardiness Cost", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2542 วันที่ 28-29 ตุลาคม 2542.
   
 • บทความเรื่อง "A Hybrid DP/B&B Algorithm for the One-Machine Sequencing Problem to Minimize Total
   
 • Earliness-Tardiness Cost"
   
 • บทความเรื่อง "การแก้ปัญหาการตัดวัสดุท่อนด้วย Spreadsheet", First National Symnosium on GRAD-RESEARCH, Chiang Mai University, 10-11 June, 2000.
   
 • ประชุมวิชาการเรื่อง "A Hybrid Dynamic Programming/ฺBranch-and-Bound Approach for the Quadratic Assignment Problem", Proceedings of the International Workshop on The Quadratic Assignment Problem and Extensions, Kasetsart University, Bangkok, Thailand, 7-8 August, 2000, pp. 77-83.
   
 • บทความเรื่อง "การแก้ปัญหาการกำหนดงานแบบกำลังสองด้วยอัลโกริทึมผสมของกำหนดการพลวัตกับการแตกและจำกัดบนแผ่นคำนวณ", วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545.
   
 • บทความเรื่อง "Solving the Single Machine Earliness-Tardiness Problem by A Hybrid DP/B&B Algorithm"
   
 • การประชุมวิชาการเรื่อง "การแก้ปัญหา SMET โดยอัลกอริธึมผสม DP/BB ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดและการทำงานแบบขนาน", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2547 วันที่ 20-22 ตุลาคม 2547.