ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิกา ปริญญาพล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิกา ปริญญาพล
หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษา

 • Ph.D. (Informatics) University of Wollongong (UOW), Australia
 • M.Sc. (Information Management) Asian Institute of Technology (AIT), Thailand
 • B.Sc. (Information Technology) Assumption University (ABAC), Thailand

ความเชี่ยวชาญ

User Interface/User Experience, Human Computer Interaction,Business Process Management,Enterprise Architecture,Industry 4.0/Internet of Things,Data Mining and Data Analysis

ประวัติการทำงาน

 • Director of Master Program in Information Technology for Modern Enterprise, Faculty of Information Technology
 • Head of Department (Interactive Design and Game Development), Faculty of Information Technology
 • Head of Department (Business Information Technology), Faculty of Information Technology
 • Head of Computer Fundamental Department, Faculty of Information Technology
 • System Analyst, Siam Brother Group Co., Limited, Bangkok

บทความวิจัยและบทความวิชาการ

 • Chayakonvikom, M., Fuangvut, P., & Prinyapol, N. (2016). The Incompatibility of End-User Learning Styles and the Current ERP Training Approach
 • Prinyapol, N., Fan, J.P. & Lau, S.K. (2009). A Dynamic Platform for Workflow Management using Web Services: a Hospital Scenario. International Conference on Internet Computing and Web Services (ICICWS’09) (pp. 994-949). Hong Kong: IAENG.
 • Prinyapol, N., Fan, J.P. & Lau, S.K. (2009). A Hospital Based Dynamic Platform Workflow Management. International Journal of Computer Science, 36(2).
 • Prinyapol, N., Fan, J.P. & Lau, S.K. (2009). A Dynamic Platform for Business Process Management (BPM) using Service-Oriented Enterprise (SOE). Third Informational Conference on Internet Technologies & Applications.
 • Prinyapol, N. & Sun, Z. (2006). Expectation and Perception of E-customers and E-providers for E-service Recommendation. Proceeding of the 5th International Conference on e-Business (NCEB2006).
 • นันทิกา ปริญญาพล. (2016). The Guidelines to Support the Development of Enterprise Architecture of State Enterprise, Proceeding of The 4th Academic Science and Technology Conference (ASTC2016), 31 May 2016
 • เจนจิรา ศิริมงคล, นันทิกา ปริญญาพล, และมยุรี ศรีกุลวงศ์. (2016). Electronic Auction System of the Government through E-marketplaces, Proceeding of The 4th Academic Science and Technology Conference (ASTC2016), 31 May 2016
 • อนุศักดิ์ พลสินพยัคฆ์, นันทิกา ปริญญาพล, และมยุรี ศรีกุลวงศ์. (2016). A study of News Broadcast with Immersive Technology of Thairath News Bureau, Proceeding of The 4th Academic Science and Technology Conference (ASTC2016), 31 May 2016
 • ปุณณภา เหลื่อมล้ำ, นันทิกา ปริญญาพล, และมยุรี ศรีกุลวงศ์. (2016). A Study of Types of Fanpage on Facebook of Rajamongala University of Technology Tawanok, Proceeding of The 4th Academic Science and Technology Conference (ASTC2016), 31 May 2016
 • พิมพ์นภัส อรินทร์ และนันทิกา ปริญญาพล. (2557). “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของธุรกิจจัดนำเที่ยว โดยการทำเหมืองข้อมูล กรณีศึกษาบริษัทจัดนำเที่ยว”, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6 (NCIT2014), เขาใหญ่, ประเทศไทย, 27-28 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 394-399.
 • ปิยะมาศ กรัณย์ภควุฒิ และนันทิกา ปริญญาพล. (2557). “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความแม่นยำของการจำแนกข้อมูลด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลเปรียบเทียบ ระหว่างอัลกอริธึม Naïve Bayes Simples และ Id3 กรณีศึกษา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)”, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6 (NCIT2014), เขาใหญ่, ประเทศไทย, 27-28 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 471-479.
 • ชาลิสา จิตบุญญาพินิจ และนันทิกา ปริญญาพล. (2557). “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุโขทัย”, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6 (NCIT2014), เขาใหญ่, ประเทศไทย, 27-28 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 579-589.
 • สุภา ฉัตรชฎานุกูล และนันทิกา ปริญญาพล. (2557). “การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง”, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6 (NCIT2014), เขาใหญ่, ประเทศไทย, 27-28 กุมภาพันธ์ 2557

Consultant Experiences

 • Appling Data Mining for business warning system with Technology Promotion Association (Thailand-Japan) for Small and Medium Enterprise Department
 • Developing Application Platform: Business Analysis and Business Process Redesign for The Industrial Estate Authority of Thailand
 • Project Manager for developing database system for Bangkok Social Development DepartmentDoctoral Thesis Co-Supervision
 • 2014 Work in progress DBA Dissertation: “Inappropriate ERP Training Approach: An Organization Perspective in Thailand” by Monta C