ดร. เจษฎา ขจรฤทธิ์

ดร. เจษฎา ขจรฤทธิ์

การศึกษา

 • Ph. D. (Information Technology) Murdoch University, Australia.
 • วท. ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), ไทย
 • วศ. บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

ประวัติที่ปรึกษาโครงการ

 • โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินการปรับปรุงระบบ CBS ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • โครงการการศึกษาสถานการณ์การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนโดยใช้ข้อมูลจากแบบประเมินความเสี่ยงและความจำเป็น กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 • โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปิดบัญชีโครงการรับจำนำสินค้าเกษตร องค์การคลังสินค้า

ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
 • วิศวกรระบบควบคุมคุณภาพ บริษัท โอเรียลทัล อิเล็คโทรนิค ดีไวซ์ จำกัด
 • วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย บริษัท T.N. Information System จำกัด

บทความวิจัยและบทความวิชาการ

 • Imsombut, A., and Kajornrit, J. (2017) “A Comparison of Statistical and Data Mining Techniques for Enrichment Ontology with Instances” In Proc: International Conference on Economics, Finance and Statistics (Hong Kong)
 •  Kajornrit, J. (2015) “A Comparative Study of Optimization Methods for Improving Artificial Neural Network Performance”, In Proc: International Conference of Information Technology and Electrical Engineering (Thailand).
 • Kajornrit, J., Wong, K.W., and Fung, C.C. (2014) “An integrated intelligent technique for monthly rainfall time series prediction”, In Proc: IEEE International Conference on Fuzzy Systems (China).
 • Kajornrit, J., Wong, K.W., and Fung, C.C. (2014) “An interpretable fuzzy monthly rainfall spatial interpolation system for the construction of aerial rainfall maps”, Soft Computing,
 • Supachanan, W., Fung, C.C., Kajornrit, J., Niwattanakula, S., and Chamnongsria, N. (2014) “Selecting feature grouping and decision tree to improve results from the learning object management model (LOMM)”, Journal of Convergence Information Technology, vol. 9(3), pp. 131-142.
 • Kajornrit, J., Wong, K.W., and Fung, C.C. (2014) “A modular spatial interpolation technique for monthly rainfall prediction in northeast region of Thailand”, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 265, pp. 53-62.
 • Supachanan, W., Fung, C.C., Kajornrit, J., Niwattanakula, S. and Chamnongsria, N. (2014) “Improving performance of decision trees for recommendation systems by features grouping method”, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 265, pp. 223-232.
 • Kajornrit, J., Wong, K.W., and Fung, C.C. (2013) “An integrated intelligent technique for monthly rainfall spatial interpolation in the northeast region of Thailand”, Lecture Note in Computer Science, vol. 8227, pp. 384–391.
 • Kajornrit, J. and Wong, K.W. (2013) “Cluster validation method for localization of spatial rainfall data in the northeast region of Thailand”, In Proc: IEEE International Conference on Machine Learning and Cybernetics (China).
 • Kajornrit, J., Wong, K.W., and Fung, C.C. (2013) “A modular technique for monthly rainfall time series prediction”, In Proc: IEEE Symposium on Computational Intelligence in Dynamic and Uncertain Environments (Singapore).
 • Kajornrit, J. (2012) “Monthly rainfall time series prediction using modular Fuzzy inference system with nonlinear optimization techniques”, In Proc: Postgraduate Electrical Engineering and Computing Symposium (Australia).
 • Kajornrit, J., Wong, K.W., and Fung, C.C. (2012) “Estimation of missing precipitation records using modular artificial neural networks”, Lecture Note in Computer Science, vol.7666, pp. 52-59.
 • Kajornrit, J., Wong, K.W., and Fung, C.C. (2012) “Rainfall prediction in the northeast region of Thailand using cooperative neuro-fuzzy technique”, Asian International Journal of Science and Technology in Production and Manufacturing Engineering, vol. 5(3), pp. 9-17.
 • Kongsakun, K., Kajornrit, J., and Fung, C.C. (2012) “Neural Network Modeling for an Intelligent Recommendation System Supporting SRM for Universities in Thailand”. Asian International Journal of Science and Technology in Production and Manufacturing Engineering. vol. 5(3), pp. 67-75.
 • Kajornrit, J., Wong, K.W., and Fung, C.C. (2012) “A comparative analysis of soft computing techniques used to estimate missing precipitation records”, In Proc: International Telecommunications Society (Thailand).
 • Kajornrit, J., Wong, K.W., and Fung, C.C. (2012) “Rainfall prediction in the northeast region of Thailand using modular fuzzy inference system”, In Proc: IEEE International Conference on Fuzzy Systems (Australia).
 • Kajornrit, J., Wong, K.W., and Fung, C.C. (2011) “Estimation of missing rainfall data in northeast region of Thailand using kriging methods: A comparison study”, In Proc: International Workshop on Bio-inspired Computing for Intelligent, Environments and Logistic Systems (Australia).
 • Kajornrit, J., Wong, K.W., and Fung, C.C. (2011) “Estimation of missing rainfall data in northeast region of Thailand using spatial interpolation methods”, Australian Journal of Intelligent Information Processing Systems, vol. 13(1), pp. 21-30.
 • Kongsakun, K. and Kajornrit, J. (2009) “Understanding student relationship management and its effects on university students”, In Proc: Postgraduate Electrical Engineering and Computing Symposium (Australia).
 • Sornil, O. and Kajornrit, J. (2003) “Improving performance of neural network models for intrusion detection using singular value decomposition”, Recent Advances in Intelligent Systems and Signal Processing, WSES Press: Mastorakis, N.E., Manikopoulos, C., Antoniou, G.E., Mladenov, V.M., and Gonos, I.F. eds. pp. 338-342.